Algemene voorwaarden PcDumper.nl 

TOEPASSELIJKHEID

De voorwaardes zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties. Andere voorwaardes zijn niet van toepassing tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk met die toepasselijkheid akkoord hebben verklaard. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor onze gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

GARANTIEBEPALINGEN

1. PcDumper.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, men dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 6 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de afnemer aan PcDumper.nl een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van PcDumper.nl. De afnemer zal alsdan PcDumper.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan PcDumper.nl  verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden, voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie, worden zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen of teruggenomen (binnen 2 weken na factuurdatum tegen het op de factuur vermelde bedrag in de eerste week, en  in de tweede week het op de factuur vermelde bedrag -4% administratiekosten e.d.).

5. Op samengevoegde producten en onderdelen en software, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, linten enz.) geeft PcDumper.nl geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantietermijn is toegezegd. 6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door PcDumper.nl op te geven adres. 7. Onze garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de oorspronkelijke geldende fabrieksgarantietermijn. 8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien: A. de afnemer de zaken heeft verwaarloosd B. de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens PcDumper.nl zijn verricht C. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. D. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden E. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires F. De fabriek of handelsmerken danwel type of identificatienummers of tekens,  die op de door PcDumper.nl afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

G. de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. h. Bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien spraken is van aangetoonde deskundigheid.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

PcDumper.nl, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het voorstaande is PcDumper.nl in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A. wegens niet, of niet tijdige levering; B. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

C. in geval van niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht); D. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan in de ruimtes van PcDumper.nl of derden bevinden;

F. voor bedrijfs en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

H. voor schade veroorzaakt door geleverde software; I. Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

J. Voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

Naast deze algemene voorwaarden kan PcDumper.nl aanvullende voorwaarden hanteren  die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Een afnemer die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met PcDumper.nl heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, of per fax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door PcDumper.nl op haalbaarheid is beoordeeld. PcDumper.nl heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

PRIJZEN

De prijzen van PcDumper.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf PcDumper.nl. De diensten van PcDumper.nl worden verricht tegen de prijs die PcDumper.nl na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

De inhoud van folders, drukwerk etc. bindt ons niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

BETALINGEN

Betaling dient, indien niet anders is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval PcDumper.nl een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien de afnemer de openstaande factuur niet contant op de vervaldatum heeft betaald, is er zonder voorafgaande kennisgeving rente aan PcDumper.nl verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag, waarbij de ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.

Wij zijn voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de koper te vorderen 4% administratiekosten over het bedrag der vordering, alsmede alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd, in ieder geval wanneer wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij zullen worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uit het enkele feit dat wij ons verzekerd hebben van de hulp van derden, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

In geval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de koper, rust op de koper de verplichting op eerste aanvraag de nog in bezit zijnde betaalde en onbetaalde zaken, door ons geleverd, aan ons ter beschikking te stellen. Het totale door koper verschuldigde bedrag, te vermeerderen met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien zich een van de in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, opeens opeisbaar, terwijl wij ontslagen worden van elke verplichting jegens de koper en laatstgenoemde schadeverplichting wordt jegens ons.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ons geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van ons totdat de koper de koopsom, eventueel verhoogd met rente en kosten en al onze overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan.

LEVERTIJD EN NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel, danwel achtereenvolgens in gedeelten uit te leveren en in laatstbedoeld geval elke deellevering afzonderlijk  aan de koper te factureren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval de koper met betaling van een deellevering in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet door ons is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de koper, als geannuleerd te beschouwen, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Bij niet tijdige levering moet de koper ons schriftelijk in gebreke stellen en ons daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen, zonder dat de koper en/of derden enige aanspraak op schadevergoeding jegens ons kunnen laten gelden.

Indien wij door een ons niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel jegens de koper zijn gehouden.

ONTBINDING

1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens PcDumper.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, danwel zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die PcDumper.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft PcDumper.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. PcDumper.nl is allen tijds bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst PcDumper.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door PcDumper.nl verrichte prestaties, en heeft PcDumper.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

WIJZIGING

Wij zijn gerechtigd deze Algemene Voorwaardes te wijzigen.

 

Van onze afnemers wordt verondersteld dat zij op de hoogte zijn van o.a. deze bovenstaande bepalingen, en gaan als klant van PcDumper.nl hiermee automatische akkoord.   Onze algemene voorwaardes zijn gedeponeerd bij de KvK. te Breda onder nr.: 2724